Algemene voorwaarden GP Batteries

Algemene Voorwaarden
Brands BeLux N.V.

Artikel 1.
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. GP Batteries: Brands BeLux N.V. gevestigd aan de Uitbreidingstraat 84/3 te (2600) Berchem / Antwerpen ingeschreven bij de Kruispuntbank onder nummer 0469194641.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan GP Batteries de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van GP Batteries afneemt.

Artikel 2.
Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van GP Batteries, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door GP Batteries uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door GP Batteries gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat GP Batteries onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GP Batteries, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met GP Batteries in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GP Batteries vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. GP Batteries behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3.
Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van GP Batteries zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GP Batteries opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop GP Batteries haar aanbieding baseert.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht GP Batteries niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van GP Batteries zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met GP Batteries eerst dan tot stand nadat GP Batteries een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden GP Batteries slechts, indien deze door GP Batteries schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 4. GP Batteries is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5.
Levering en termijnen

 1. Indien GP Batteries informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door GP Batteries aangegeven wijze, aan GP Batteries ter beschikking heeft gesteld.
 2. Indien GP Batteries een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient  de Opdrachtgever GP Batteries derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GP Batteries dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. GP Batteries behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6.
Facturatie en betaling

 1. GP Batteries is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door GP Batteries aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. Indien een partij in verzuim blijft om een betalingsverbintenis te voldoen op de overeengekomen vervaldag, is die partij, vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke een partij maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de andere partij. In dat geval is de andere partij een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Opdrachtgever-consument is, geldt de gewone wettelijke interestvoet.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van GP Batteries en de verplichtingen van de wederpartij jegens GP Batteries onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. GP Batteries is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met GP Batteries gesloten overeenkomst.

Artikel 7.
Opschorting en ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is GP Batteries, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is GP Batteries gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Opdrachtgever wordt overgenomen;
  5. de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van GP Batteries op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Bedragen die GP Batteries vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen GP Batteries reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan GP Batteries verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is GP Batteries gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is GP Batteries eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 5. De Opdrachtgever-consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Opdrachtgever-consument of een door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Opdrachtgever-consument GP Batteries via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De Opdrachtgever-consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 6. Als de Opdrachtgever-consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door GP Batteries geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat GP Batteries op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van GP Batteries terug. GP Batteries betaalt de Opdrachtgever-consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee die de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Opdrachtgever-consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Opdrachtgever-consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. GP Batteries mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de Opdrachtgever-consument heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 7. De Opdrachtgever-consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij het besluit de overeenkomst te herroepen aan GP Batteries heeft medegedeeld, aan GP Batteries terug te zenden of te overhandigen. De opdachtgever-consument is op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Opdrachtgever-consument.
 8. De Opdrachtgever-consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 9. Het in het voorgaande lid bepaalde wordt niet toegepast op maatwerkleveringen.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid

 1. GP Batteries is jegens de Opdrachtgever-consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
 2. Indien GP Batteries aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GP Batteries aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan GP Batteries kunnen worden toegerekend.
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. GP Batteries is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van GP Batteries.

Artikel 9.
Retentierecht

 1. GP Batteries kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van GP Batteries onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan GP Batteries verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 10.
Overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede mobilisatie, oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking van vervoer, brand, overstroming, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie GP Batteries voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor GP Batteries als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien GP Batteries onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever GP Batteries in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van GP Batteries uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
 4. Indien GP Batteries bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11.
Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. GP Batteries zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12.
Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan GP Batteries. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. GP Batteries zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.
 2. Indien een klacht gegrond is zal GP Batteries de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal GP Batteries slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.
Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door GP Batteries gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van GP Batteries, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat GP Batteries met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
Search engine powered by ElasticSuite